OBWIESZCZENIA O LICYTACJACH
sygn. akt Km 340/11 i inne

Dnia 29-05-2015r. godz. 10:30, sala nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie

II termin licytacji

nieruchomości oznaczonej jako: działka nr 83/15 o pow. 1038m.kw. jednostka ewidencyjna Śródmieście obręb 11 położonej w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza, zabudowanej budynkiem oficynowym oraz budynkiem frontowym - narożnym nr 21, których łączna powierzchnia wynosi 1740,40m2 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kraków nr KR1P/00472254/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6.021.000,00-zł (słownie: sześć milionów dwadzieścia jeden tysięcy 00/100 PLN).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 4.014.000,00-zł (słownie: cztery miliony czternaście tysięcy 00/100 PLN).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania interesującej go nieruchomości, najpóźniej w dniu przetargu w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika, prowadzone w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmia wpłacona po rozpoczęciu przetargu, lub zaksięgowana na rachunku bankowym kancelarii po rozpoczęciu przetargu nie zostanie uwzględniona.

Nieruchomość można oglądać w dniu 15/05/2015r. w godz. 14:00 - 15:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 21/05/2015r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 340/11 i inne

Dnia 29-05-2015r. godz. 10:45, sala nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie

I termin licytacji

nieruchomości oznaczonej jako: udział wynoszący 1/2 w nieruchomości opisanej jako niezabudowana działka nr 83/2

o powierzchni 0,0429ha, jednostka ewidencyjna Śródmieście obręb 11 położonej w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kraków nr KR1P/00254790/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 266.000,00-zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy 00/100 PLN).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 199.500,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset 00/100 PLN).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania interesującej go nieruchomości, najpóźniej w dniu przetargu w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika, prowadzone w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmia wpłacona po rozpoczęciu przetargu, lub zaksięgowana na rachunku bankowym kancelarii po rozpoczęciu przetargu nie zostanie uwzględniona.

Nieruchomość można oglądać w dniu 15/05/2015r. w godz. 14:00 - 15:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 21/05/2015r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 2244/12

Dnia 19/06/2015r. o godz. 14:20 w sali nr B 130 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

II termin licytacji

1. nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Maszków, gmina Iwanowice, działka ewidencyjna nr 135/3 o pow. 0,0986 ha, posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z/s w Słomnikach Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie o numerze: KR1S/00012457/2

2. nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Maszkowie, gmina Iwanowice, działka ewidencyjna nr 141/11 o pow. 0,1139 ha, posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z/s w Słomnikach Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie o numerze: KR1S/00012458/9

3. nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Maszkowie, gmina Iwanowice, udział nr 3 wynoszący 1/16 część działki nr 134/5 o pow. 0,0117 ha oraz działki nr 135/15 o pow. 0,0773 ha, posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z/s w Słomnikach Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie o numerze: KR1S/00018247/9

Nieruchomość nr 1 oszacowana jest na kwotę: 65.700,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 43.800,00 zł (czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych)

Nieruchomość nr 2 oszacowana jest na kwotę: 75.900,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 50.600,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych)

Nieruchomość nr 3 oszacowana jest na kwotę: 2.600,00 zł (dwa tysiące sześćset złotych)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 1.733,33 zł (jeden tysiąc siedemset trzydzieści trzy złote 33/100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika, prowadzone w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 05/06/2015r. w godz. 13:00 - 14:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 15/06/2015r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 3576/13 i inne

Dnia 22/06/2015r. o godz. 14:30 w sali nr B-138 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

II termin licytacji

nieruchomości należącej do: Drej Grzegorz, Drej Elżbieta, opisanej jako: działka nr 81/11 o pow. 0,1682 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 68 przy ul. Warszawka w Michałowicach, gm. Michałowice, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie z/s w Słomnikach o numerze: KR1S/00010627/1, stanowiącej wspólność ustawową majątkową małżeńską.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 644.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 429.333,33zł (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy 33/100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika, prowadzone w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 08/06/2015r. w godz. 13:00 - 14:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 16/06/2015r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.