OBWIESZCZENIA O LICYTACJACH

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola
sygn. akt Km 3086/14 i inne

Dnia 31 maja 2016r. godz. 14:45 sala nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

I termin licytacji

ograniczonego prawa rzeczowego opisanego jako: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 4, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ulicy Szafera 7 w Krakowie, jedn. ewid. Śródmieście, obręb 5, pozostającym w zasobach "Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota Dąbie" z/s w Krakowie

Opisane wyżej ograniczone prawo rzeczowe oszacowane jest na kwotę: 296.000,00zł

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 222.000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj kwotę 29.600,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Lokal mieszkalny nr 4 można oglądać w dniu 25 maja 2016r. w godz. od 15:00 do 16:00 zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 30 maja 2016r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 2010/14

Dnia 10 czerwca 2016r., godz. 10:00, Kraków, ul. Powstańców 50

II termin licytacji

Prasa hydrauliczna Steinemann Triumph - U 90 format 135x275=371dm2, max nacisk na cm2 =2,5 kg, timer elektroniczny, kwota oszacowani 17.000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


sygn. akt Km 163/16

Dnia 14 czerwca 2016r., godz. 9:00, Kraków ul. Warszawska 14/5 (Kancelaria Komornika)

I termin licytacji

telefon Apple Iphone 6, biały, kwota oszacowania 1.900,00 zł.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


sygn. akt KMN 18/15

Dnia 22 czerwca 2016r., godz. 11:00, Kraków ul. Mogilska 109 Komenda Wojewódzka Policji

I termin licytacji

samochód m-ki VW 2.8 V6 SYNCRO o nr rej. VI51TUD o nr VIN WVWZZZ3BZXE413436, kwota oszacowania 1.800,00 zł

Samochód m-ki AUDI A3 2.0 TDI nr rej. DP297JL, kwota oszacowania 17.400,00 zł

Motocykl SUZUKI BANDIT 650 nr rej. BL24D, kwota oszacowania 4.000,00 zł

Motocykl. SUZUKI GSXF KATANA 750 nr rej. KL 715W, kwota oszacowania 2.500,00 zł

Samochó osobowy m-ki Mercedes 220C (W 202) nr rej. KWI2723, kwota oszacowania 1.200,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia


sygn. akt Km 2772/13

Dnia 22 czerwca 2016r., godz. 11:00, Kraków, ul. Biskupińska 26.

II termin licytacji

Ford Transit nr rej: KR 688UF, rok prod. 2004, poj. 1998 cm3, kolor niebieski, kwota oszcowania 9.500,00 zł.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


sygn. akt Km 2510/13

Dnia 24 czerwca 2016r. godz. 13:00, sala nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie

I termin licytacji

nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 22, położonego w Krakowie, przy ul. Gurgacza 5, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa -Podgórza w Krakowie nr KR1P/00231143/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 146.000,00 zł.(słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy zł.)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 109.500,00 zł (słownie : sto dziewięć tysięcy pięćset zł. ).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. kwoty 14.600,00zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Nieruchomość można oglądać w dniu 15-06-2016r. w godz. 14:30-15:30 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 18-06-2016r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 517/11 i inne

Dnia 19 lipca 2016r. godz. 11:15, sala nr B-104 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie

II termin licytacji

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 20, położony w Krakowie, przy ul. Kordeckiego 8, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie nr KR1P/00303744/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 346.400,00zł.( słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta 00/100PLN)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 230.933,33zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy 33/100PLN).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także uiścić na konto komornika, prowadzone w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001 przy czym wpłata musi nastąpić w czasie umożliwiającym jej zaksięgowanie przed rozpoczęciem przetargu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 07/07/2016r. w godz. 14:00 do 15:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika do dnia 13/07/2016r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.