OBWIESZCZENIA O LICYTACJACH
sygm. akt Km 1631/10

Dnia 31-07-/2015r. o godz. 10:00 w sali nr B-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

I termin licytacji

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 10, położony w Krakowie przy ul. Kotlarskiej 16, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00414611/6. Lokal położony jest na trzecim (ostatnim) piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. 69,90 m2, do mieszkania przynależy piwnica o pow. 10,87 m2, mieszkanie z balkonem.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 343.900,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 257.925,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złoyuch 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 17/07/2015r. w godz. 13:00 - 14:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 2148/12 i inne

Dnia 06-08-2015r. o godz. 13:30 w sali nr 16 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miechowie

I termin licytacji

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa - działka rolna nr 186 i działka rolna nr 188 o łącznej powierzchni 0,4360 ha, położone w miejscowości Kacice, gm. Słomniki, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie IX Zamiejscowy Wydziale Ksiąg Wieczystych w Słomnikach o numerze: KR1S/00009155/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 8.938 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 6.703,50 zł (sześć tysięcy siedemset trzy złote 50/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 23/07/2015r. w godz. 13:00 - 14:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 1044/13

Dnia 06-08-2015r. o godz. 14:00 w sali nr 16 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miechowie

I termin licytacji

nieruchomości opisanej jako: niezabudowana działka nr 1334/2 o pow. 14a52m2, położona w miejscowości Słomniki, gmina Słomniki, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie z siedzibą w Słomnikach o numerze: KR1S/00026792/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 29.700,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 22.275,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 23/07/2015r. w godz. 11:30 - 12:30 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 1126/13

Dnia 31-08-2015r. o godz. 10:00 w sali nr B-126 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

I termin licytacji

nieruchomości opisanych jako:

1. lokal mieszkalny nr 28, położony w Krakowie przy ul. Warszauera 3, dwupoziomowy, położony na IV piętrze oraz poddaszu kamienicy, o powierzchni użytkowej 48,25 m2. Do mieszkania przynależy piwnica o pow. 2,40 m2. Mieszkanie bez balkonu. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00258904/5

2. lokal mieszkalny nr 15, położony w Krakowie przy pl.Wolnica 8, o powierzchni 70,2600 m2, położony na II (ostatnim) piętrze kamienicy. Do mieszkania przynależy piwnica, mieszkanie bez balkonu. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00158884/7.

Nieruchomość nr 1 oszacowana jest na kwotę: 373.550,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 280.162,50 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 50/100)

Nieruchomość nr 2 oszacowana jest na kwotę: 425.100,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych 00/100)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 318.825,00 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość nr 1 można oglądać w dniu 17/08/2015r.w godz. 10:00 - 11:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 24/08/2015r.

Nieruchomość nr 2 można oglądać w dniu 17/08/2015r.w godz. 11:15 - 12:15 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 24/08/2015r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn.akt Km 1045/14 i inne

Dnia 30-09-2015r. o godz. 14:25 w sali nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

I termin licytacji

nieruchomości opisanej jako: udział 1/2 w nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie przy ul. Ludwika Idzikowskiego 15, działka nr 136/1 o pow. 0,0379 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00230399/9.

Wartość 1/2 cz. nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 205.100,00 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy sto złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 153.825,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 16/09/2015r. w godz. 12:00 - 13:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 24/09/2015r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


Km 708/14 i inne

Dnia 02/10/2015r. o godz. 14:30 w sali nr B-104 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

I termin licytacji

ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Krakowie przy ul. Wietora 9, wpisanego do rejestru lokali własnościowych Staromiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z/s w Krakowie, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych Krakowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KR1P/00353194/0. Lokal o powierzchni 70,80 m2, położony na drugim piętrze pięciokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego.

Ograniczone prawo rzeczowe oszacowane jest na kwotę: 536.400,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 402.300,00 zł (słownie: czterysta dwa tysiące trzysta złotch 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki

oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Lokal można oglądać w dniu 18/09/2015r. w godz. 11:00 - 12:00 zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 1757/13 i inne

Dnia 05/10/2015r. o godz. 13:30 w sali nr B-103 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

I termin licytacji

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skała nr 31, obręb ewidencyjny Skała-Wieś, działka nr 646 o pow. 0,2380 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym z garażem w bryle budynku.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym VIII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza z siedzibą w Skale o numerze: KR2P/00014226/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 508.700,00 zł (pięćset osiem tysięcy siedemset złotych 00/100)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 381.525,00 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 21/09/2015 w godz. 10:00 - 11:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 2300/11 i inne

Dnia 30/10/2015r. o godz. 13:55 w sali B-125 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

II termin licytacji

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 21, położonego w Krakowie przy ul. Starowiślnej 26, w zasobach Staromiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadający założoną Księgę Wieczystą nr KR1P/00459859/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie, stanowiący własność dłużników na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Lokal mieszkalny o powierzchni 86,60 m2, dwupoziomowy, położony na 4,5 piętrze 6-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego.

Ograniczone prawo rzeczowe oszacowane jest na kwotę: 540.400,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy czterysta złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 360.266,67 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 67/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Lokal można oglądać w dniu 16/10/2015r. w godz. 13:00 - 14:00 zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.