OBWIESZCZENIA O LICYTACJACH
sygn. akt KM 1059/11 i inne

Dnia 08/09/2014r. o godz.09.30 w sali B-021 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

II termin licytacji

nieruchomości stanowiącej udział wynoszący 1/4 część lokalu niemieszkalnego nr B-2, położonej w Krakowie przy ul. św. Tomasza 35, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00324607/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 133.250,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt 00/100 PLN). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę: 88.833,33 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy 33/100 PLN).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki

oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika, prowadzone w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001, przy czym wpłata musi nastąpić w terminie umożliwiającym jej zaksięgowanie przed rozpoczęciem przetargu.

Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 07/08/2014r. w godz.14.30 - 15.30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika do dnia 08/09/2014r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt KM 2220/13

Dnia 09-09-2014r. godz. 9:00, Kraków ul.Warszawska 14/5 (Kancelaria Komornika)

I termin licytacji

Opel Vivaro 2.0 TDCi , nr rej. SD 0297C , rok prod: 2011, kwota oszacowania 50.000,00 zł.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


sygn. akt KMP 57/06 i inne

Dnia 09-09-2014r. godz. 9:30, Kraków ul. Św. Jana 2/19

I termin licytacji

Kamera Sony PMW-EX1, no405161, bateria, ładowarka sprawna, kwota oszacowania 14.000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


sygn. akt Km 786/13

Dnia 18-09-2014r. godz. 11:00, Lipnica Murowana 18, 32-724 Lipnica Murowana

I termin licytacji

Piec Matador Werner & Pflaider, kwota oszacowania 15.000,00 zł.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


sygn. akt KM 2012/13 i inne

Dnia 20/10/2014r. o godz. 08:30 w sali K-123 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

I termin licytacji

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 12 stanowiący odrębną nieruchomość położoną w Krakowie przy ul.Kochanowskiego 6, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Kraków - Podgórze w Krakowie o nr kw KR1P/00414505/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.453.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta piędziesiąt trzy tysiące 00/100PLN)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.089.750,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100 PLN).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika, prowadzone w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Nieruchomość można oglądać w dniu 06/10/2014 w godz. 14:30 -15:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika do dnia 20/100/2014r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.