OBWIESZCZENIA O LICYTACJACH

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola

sygn. akt Km 2288/14

Dnia 22 lutego 2017 roku godz. 14:30 w sali K-112 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

1. nieruchomości: udział w wysokości 1/2 części w działce nr 826/14 położonej w Michałowicach o powierzchni 0,0406 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Miechowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych /s w Słomnikach o numerze: KR1S/00014222/0

2. nieruchomości: udział w wysokości 12/120 części w działce nr 826/9 położonej w Michałowicach o powierzchni 0,0671 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Miechowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Słomnikach o numerze: KR1S/00014223/7.

Nieruchomość- udział w wysokości 1/2 części w działce nr 826/14 oszacowany jest na kwotę: 52.800,00zł. ( słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset 00/100zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 39.600,00 zł.

Nieruchomość- udział w wysokości 12/120 części w działce nr 826/9 oszacowany jest na kwotę 17.400,00zł. ( słownie : siedemnaście tysięcy czterysta 00/100zł. )

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 13.050,00 zł ( słownie :trzynaście tysięcy pięćdziesiąt 100/100zł.)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania licytowanej nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg wyłącznie na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Nieruchomość można oglądać w dniu 09 luty 2017r. w godz. 13:00 do 14:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 14-02-2017r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.