OBWIESZCZENIA O LICYTACJACH

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Grażyna Golasygn. akt Km 1592/15

Dnia 16 lutego 2016r. godz. 10:00, Kraków ul. Warszawska 14/5 (Kancelaria Komornika)

II termin licytacji

Ekspres do kawy BOSCH BENVENUTO CLASSIC, kwota oszacowania 1.000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


sygn. akt Km 1232/13 i inne

Dnia 26 lutego 2016r. godz. 13:45 sala nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

I termin licytacji

ograniczonego prawa rzeczowego opisanego jako: lokal mieszkalny nr 48 własnościowego prawa spółdzielczego, położony w Krakowie przy ul. Rezedowej 2 wpisany do rejestru lokali własnościowych Budowlanej Spółdzielni Mieszkaniowej "INWESTYCJE" z/s w Krakowie i dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych Krakowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KR1P/00356854/6.

Lokal o powierzchni 74,70 m2, położony na pierwszym piętrze czterokondygnacyjnego budynku wielomieszkaniowego.

Spółdzielcze własnościowe prawo oszacowane jest na kwotę: 454.400,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 340.800,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy osiemset złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, ajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Lokal można oglądać w dniu 12/02/2016r w godz. 11:00 - 12:00 zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego ograniczonego prawa rzeczowego lub innych przedmiotów razem z nim zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Kmp 17/15

Dnia 8 marzeca 2016r godz. 9:00, Kraków ul. Warszawska 14/5 (Kancelaria Komornika)

I termin licytacji

Ford Focus 1.6 diesel, r.prod. 2005, przebieg 220.000 km, nr rej. KR451FR, WF0WXXGCDW5B78485, kwota oszacowania 14.000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


sygn. akt Km 93/12

Dnia 9 marzeca 2016r godz. 9:15, Kraków os. Przy Arce 12/29

I termin lucytacji

LG 32LG5700 - Telewizor, kwota oszacowania 500,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


sygn. akt Km 1923/15 i inne

Dnia 11 marca 2016r. godz. 12:00 sala nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

I termin licytacji

prawa użytkowania wieczystego na okres do 30/04/2089r. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 112/1 o pow. 28 m2 oraz prawa własności nieruchomości posadowionej na przedmiocie użytkowania wieczystego w postaci budynku handlowego. Nieruchomość położona jest przy ul. Otwinowskiego 1 w Krakowie, jedn. ewid. Śródmieście, obręb 6, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KR1P/00155089/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 128.300,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 96.225,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 26/02/2016r. w godz. 10:00 - 11:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 3650/13 i inne

Dnia 23 marca 2016r. godz. 12:00 sala nr B-119 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

I termin licytacji

nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 24 A w budynku nr 3, położonym w Krakowie przy ul. Bonerowskiej. Lokal mieszkalny nr 24 A o powierzchni użytkowej 23,00 m2, położony na pierwszym piętrze kamienicy, składa się z pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa -Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00346751/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 136.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 102.000,00 zł (sto dwa tysiące złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 10/03/2016r. w godz. 10:00 - 11:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.