OBWIESZCZENIA O LICYTACJACH
sygn. akt Km 3392/14

Dnia 04-12-2015r. o godz. 09:20 w sali K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

I termin licytacji

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 3, położony w Krakowie przy ul. Wincentego Pola 3, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00190164/0.

Lokal położony jest na parterze 1-piętrowej kamienicy. Składa się z pokoju, wnęki kuchennej, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 23,50 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 175.300,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 131.475,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 20/11/2015r. w godz. 14:00 - 15:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


Dnia 08-12-2015r. godz. 9:00, Kraków ul. Warszawska 14/5 (Kancelaria Komornika)

I termin licytacji

Ekspres do kawy BOSCH BENVENUTO CLASSIC, kwota oszacowania 1.000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


sygn. akt Km 957/13 i inne

Dnia 09-12-2015r. o godz. 14:00 w sali K-112 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

I termin licytacji

ograniczonego prawa rzeczowego, opisanego jako: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Krakowie przy al. Pokoju 21, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota Dąbie. Lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni 47,90 m2 położony jest na pierwszym piętrze czterokondygnacyjnego budynku wielomieszkaniowego.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 265.600,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 199.200,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 25/11/2015r. w godz. 11:00 - 12:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 03/12/2015r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt KM 1591/13 i inne

Dnia 18-12-2015r. o godz. 12:30 w sali B-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

I termin licytacji

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Krakowie przy ul. Widok 35a, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota Dąbie.

Lokal mieszkalny o powierzchni 40,50 m2, położony na pierwszym piętrze jedenastokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego.

Ograniczone prawo rzeczowe oszacowane jest na kwotę: 224.600,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych 00/100)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 168.450,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 04/12/2015r. w godz. 12:00 - 13:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 295/14 i inne

Dnia 15-01-2016r. o godz. 12:30 w sali K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

I termin licytacji

nieruchomości stanowiącej własność dłużników na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, opisanej jako: lokal mieszkalny nr 47, położony w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 102, stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz użytkowaniu wieczystym działki nr 495 w 107/10000 części. Lokal mieszkalny o powierzchni 38,0400 m2, położony na jedenastym piętrze dwunastokondygnacyjnego budynku wielomieszkaniowego. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00297754/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 164.900,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 123.675,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 07/01/2016r. w godz. 14:00 - 15:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 11/01/2016r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.