OBWIESZCZENIA O LICYTACJACH

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola
sygn. akt Km 2510/13

Dnia 24 czerwca 2016r. godz. 13:00, sala nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie

I termin licytacji

nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 22, położonego w Krakowie, przy ul. Gurgacza 5, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa -Podgórza w Krakowie nr KR1P/00231143/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 146.000,00 zł.(słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy zł.)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 109.500,00 zł (słownie : sto dziewięć tysięcy pięćset zł. ).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. kwoty 14.600,00zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Nieruchomość można oglądać w dniu 15-06-2016r. w godz. 14:30-15:30 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 18-06-2016r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 517/11 i inne

Dnia 19 lipca 2016r. godz. 11:15, sala nr B-104 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie

II termin licytacji

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 20, położony w Krakowie, przy ul. Kordeckiego 8, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie nr KR1P/00303744/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 346.400,00zł.( słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta 00/100PLN)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 230.933,33zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy 33/100PLN).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także uiścić na konto komornika, prowadzone w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001 przy czym wpłata musi nastąpić w czasie umożliwiającym jej zaksięgowanie przed rozpoczęciem przetargu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 07/07/2016r. w godz. 14:00 do 15:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika do dnia 13/07/2016r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Kmp 30/15

Dnia 10 sierpnia 2016r. godz. 9:30, Trątnowice 17

I termin licytacji

Głośniki ETAX Concert 180, 2 szt., kwota oszcowania 150,00 zł/szt.

Amplituner SONY STR -D 365, kwota oszcowania 200,00 zł

Głośnik gitarowy Cliffon 101341 GA-10, kwota oszacowania 150,00 zł

Komoda z 4 szufladami , jedne drzwiczki podwójne, 1 drzwiczki pojedyncze, kwota oszacowania 200,00 zł

Stolik kawowy -blat szkalny , szklana matowa półka pod blatem, kwota oszacowania 400,00 zł

TVC LCD ORION 30" , kwota oszacowania 600,00 zł

TVC LCD - LG 42 " , kwota oszacowania 1.000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.