OBWIESZCZENIA O LICYTACJACH
sygn. akt Km 1534/07

Dnia 11-02-2015r. godz. 9:30, Celiny 97

I termin licytacji

chłodziarka na wina Samsung RW13EBSS , 125 litrów R134a, kwota oszacowania 150,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


sygn. akt Km 340/11

Dnia 27/02/2015r. o godz. 9:10 w sali nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

I termin licytacji

nieruchomości oznaczonej jako: udział wynoszący 1/2 w nieruchomości opisanej jako niezabudowana działka nr 83/2 o pow. 0,0429ha jednostka ewidencyjna Śródmieście obręb 11 położonej w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kraków nr KR1P/00254790/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 266.000,00-zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy 00/100 PLN).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 199.500,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset 00/100 PLN).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania interesującej go nieruchomości, najpóźniej w dniu przetargu w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika, prowadzone w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmia wpłacona po rozpoczęciu przetargu, lub zaksięgowana na rachunku bankowym kancelarii po rozpoczęciu przetargu nie zostanie uwzględniona.

Nieruchomość można oglądać w dniu 16/02/2015r. w godz. 12:00 - 16:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 23/02/2015r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 340/11

Dnia 27/02/2015r. o godz. 9:00 w sali nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

II termin licytacji

nieruchomości oznaczonej jako: działka nr 83/15 o pow. 1038m.kw. jednostka ewidencyjna Śródmieście obręb 11 położonej w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza, zabudowanej budynkiem oficynowym oraz budynkiem frontowym - narożnym nr 21, których łączna powierzchnia wynosi 1740,40m2 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kraków nr KR1P/00472254/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6.021.000,00-zł (słownie: sześć milionów dwadzieścia jeden tysięcy 00/100 PLN).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 4.014.000,00-zł (słownie: cztery miliony czternaście tysięcy 00/100 PLN).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania interesującej go nieruchomości, najpóźniej w dniu przetargu w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika, prowadzone w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmia wpłacona po rozpoczęciu przetargu, lub zaksięgowana na rachunku bankowym kancelarii po rozpoczęciu przetargu nie zostanie uwzględniona.

Nieruchomość można oglądać w dniu 16/02/2015r. w godz. 12:00 - 16:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 23/02/2015r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 1232/13 i inne

Dniu 13/03/2015r. o godz. 14:10 w sali nr B-125 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

II termin licytacji

ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 48, położonego w Krakowie przy ul. Rezedowej 2 wpisanego do rejestru lokali własnościowych Budowlanej Spółdzielni Mieszkaniowej "INWESTYCJE" z/s w Krakowie, posiadającego założoną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie księgę wieczystą nr KR1P/00356854/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 454.400,00zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta 00/100 PLN).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 302.933,33zł (słownie: trzysta dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy 33/100 PLN).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki

oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika, prowadzone w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001 przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 27/02/2015r. w godz. 11:00 - 12:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 04/03/2015r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 2400/14

Dnia 31-03-2015r. godz. 9:00, Kraków ul.Warszawska 14/5 (Kancelaria Komornika)

I termin licytacji

Sony Xperia M2 model D2303 z 2014 r. , kwota oszacowania 800,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


sygn. akt Kmp 15/14 i inne

Dnia 31-03-2015r. godz. 9:15, Kraków ul. Warszawska 14/5 (Kancelaria Komornika)

II termin licytacji

VOLKSWAGEN LT 46A, KRA 34676, r. prod. 2000, przebieg 430.000km, Silnik: 2779,00 cm3 TDI, kwota oszacowania 18.000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


sygn. akt Km 2828/14

Dnia 01-04-2015r. godz. 9:30, Kraków ul.Mieszka I 5/1

I termin licytacji

Telewizor SAMSUNG 32", model:LE32B65OT2WXXH, kwota oszacowania 700,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


sygn. akt Km 2012/13 i inne

Dnia 15/04/2015r. o godz. 10:00 w sali nr B-103 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

II termin licytacji

nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny nr 12 położony w Krakowie przy ul. Kochanowskiego 6, jedn. ewid. Śródmieście, obr. 60, o łącznej powierzchni 115,97 m2 oraz przynależnej piwnicy nr 12. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00414505/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.453,000,00zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100 PLN)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 968.666,67zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 67/100 PLN)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika, prowadzone w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 01/04/2015r. w godz. 14:00 - 15:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 07/04/2015r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.