OBWIESZCZENIA O LICYTACJACH

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola
sygn. akt Km 2104/15

Dnia 10-01-2017r. o godz.14:10 w Sali K-112 Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako: działka ewidencyjna nr 813/22 o powierzchni 0,1051 ha, położona w Michałowicach, gmina Michałowice w rejonie ul. Legionowej, posiadająca założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z/s w Słomnikach Sądu Rejonowego w Miechowie o numerze KR1S/00019170/5,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 202.000,00zł ( słownie : dwieście dwa tysiące 00/100zł.)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 151.500,00 zł ( słownie : sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 00/100zł.).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 20. 200,00zł najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację, wyłącznie na rachunek Komornika Sądowego Grażyny Gola w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001 z dopiskiem " Km 2104/15 wadium"

Nieruchomość można oglądać w dniu 04 stycznia 2017r. w godz. od 13:00 do 14:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika do dnia 09-01-2017r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Km 1467/15 i inne

Dnia 11 stycznia 2017r. godz. 14:30 w sali nr K332 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

1. lokal mieszkalny nr 6 położony w Krakowie przy Rynku Głównym 46, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00371326/7.

Nieruchomość powyżej opisana oszacowana jest na kwotę: 3.678.000,00 zł.( słownie : trzy miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy 00/100zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:2.758.500,00 zł. (słownie : dwa miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset 00/100zł)

2. lokal mieszkalny nr 7 położony w Krakowie przy Rynku Głównym 46, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie o numerze:KR1P/00371328/1.

Nieruchomość powyżej opisana oszacowana jest na kwotę: 2.736.000,00 zł.(słownie : dwa miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy 00/100zł.)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.kwotę: 2.052.000,00 zł. (słownie : dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące 00/100zł).

W/w nieruchomości stanowią własność dłużnika: Bosacka Development Partners sp. z o.o. w likwidacji

Przystępujący do licytacji każdej nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, której rękojmia dotyczy, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg wyłącznie na achunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Nieruchomość można oglądać w dniu 28 grudnia 2016r. w godz. 14:15 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 04-01-2017r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod zekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone ajpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 2302/13 i inne

Dnia 12-01-2017r. godz. 14:00 w sali B-103 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z jednej działki ewidencyjnej nr 505/3 o pow. 0,6192 ha., położonej w miejscowości Cianowice,

stanowiącej własność dłużników na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Skale nr KR2P/00018240/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 178.100,00 zł. (słownie : sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto zł.)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 133.575,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć 00/100zł)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, ajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg wyłącznie przelewem na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w ałopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Nieruchomość można oglądać w dniu 05-01-2017r. w godz. 13:00 do 14:00. zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 11-01-2017r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 2199/15

Dnia 18 styczeń 2017 roku o godz. 9:30 pod adresek Kraków ul. Wielopole 18B

I termin licytacji ruchomości

Lada TYP 3,75 mb model Arney, kwota oszcowania 1.000,00 zł

Waga Label Printing Scale model Lp 1,6, kwota oszcowania 500,00 zł

Piec Arianna UNOX, kwota oszcowania 1.500,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


sygn. akt Km 2350/13

Dnia 25 stycznia 2017r. godz. 8:30 w sali ne K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości- lokalu mieszkalnego nr 32 o pow. użytkowej 36,00m.kw. położonej w Krakowie,

przy ul. Włodkowica 5 stanowiącej współwłasność :

udział nr 2 w wielkości 1/2 części należący do Spanier Tadeusz

udział nr 4 w wielkości 1/4 części należący do Spanier Łukasz

udział nr 5 w wielkości 1/4 części należący do Roksany Wandy Piechowicz

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie nr KR1P/00402757/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 219. 000,00zł ( słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy zł.).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 164.250,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt zł.)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg wyłącznie na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Nieruchomość można oglądać w dniu 16-01-2017r. w godz. 13:30 do 14:30 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 18-01-2017r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod gzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 2288/14

Dnia 22 lutego 2017 roku godz. 14:30 w sali K-112 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

1. nieruchomości: udział w wysokości 1/2 części w działce nr 826/14 położonej w Michałowicach o powierzchni 0,0406 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Miechowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych /s w Słomnikach o numerze: KR1S/00014222/0

2. nieruchomości: udział w wysokości 12/120 części w działce nr 826/9 położonej w Michałowicach o powierzchni 0,0671 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Miechowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Słomnikach o numerze: KR1S/00014223/7.

Nieruchomość- udział w wysokości 1/2 części w działce nr 826/14 oszacowany jest na kwotę: 52.800,00zł. ( słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset 00/100zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 39.600,00 zł.

Nieruchomość- udział w wysokości 12/120 części w działce nr 826/9 oszacowany jest na kwotę 17.400,00zł. ( słownie : siedemnaście tysięcy czterysta 00/100zł. )

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 13.050,00 zł ( słownie :trzynaście tysięcy pięćdziesiąt 100/100zł.)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania licytowanej nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg wyłącznie na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Nieruchomość można oglądać w dniu 09 luty 2017r. w godz. 13:00 do 14:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 14-02-2017r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.