OBWIESZCZENIA O LICYTACJACH
sygn. akt Km 2291/12

Dnia 07-07-2015r. godz. 9:45, Kraków ul. Warszawska 14/5 (Kancelaria Komornika)

I termin licytacji

Panasonic TX42PV7P (4-5 lat), kwota oszcowania 800,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


sygn. akt Km 3042/13

Dnia 29-07-/2015r. o godz. 13:15 w sali nr B-119 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

II termin licytacji

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, działka ewidencyjna nr 770/1 o powierzchni 0,3400 ha, położona w Michałowicach, gmina Michałowice, posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia z siedzibą w Słomnikach o numerze: KR1S/00025219/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 392.900 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 261.933,33 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 33/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 14/07/2015r w godz. 13:00 - 14:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygm. akt Km 1631/10

Dnia 31-07-/2015r. o godz. 10:00 w sali nr B-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

I termin licytacji

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 10, położony w Krakowie przy ul. Kotlarskiej 16, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00414611/6. Lokal położony jest na trzecim (ostatnim) piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. 69,90 m2, do mieszkania przynależy piwnica o pow. 10,87 m2, mieszkanie z balkonem.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 343.900,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 257.925,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złoyuch 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 17/07/2015r. w godz. 13:00 - 14:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 2148/12 i inne

Dnia 06-08-2015r. o godz. 13:30 w sali nr 16 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miechowie

I termin licytacji

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa - działka rolna nr 186 i działka rolna nr 188 o łącznej powierzchni 0,4360 ha, położone w miejscowości Kacice, gm. Słomniki, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie IX Zamiejscowy Wydziale Ksiąg Wieczystych w Słomnikach o numerze: KR1S/00009155/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 8.938 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 6.703,50 zł (sześć tysięcy siedemset trzy złote 50/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 23/07/2015r. w godz. 13:00 - 14:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 1044/13

Dnia 06-08-2015r. o godz. 14:00 w sali nr 16 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miechowie

I termin licytacji

nieruchomości opisanej jako: niezabudowana działka nr 1334/2 o pow. 14a52m2, położona w miejscowości Słomniki, gmina Słomniki, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie z siedzibą w Słomnikach o numerze: KR1S/00026792/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 29.700,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 22.275,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 23/07/2015r. w godz. 11:30 - 12:30 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 1126/13

Dnia 31-08-/2015r. o godz. 10:00 w sali nr B-126 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

I termin licytacji

nieruchomości opisanych jako:

1. lokal mieszkalny nr 28, położony w Krakowie przy ul. Warszauera 3, dwupoziomowy, położony na IV piętrze oraz poddaszu kamienicy, o powierzchni użytkowej 48,25 m2. Do mieszkania przynależy piwnica o pow. 2,40 m2. Mieszkanie bez balkonu. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00258904/5

2. lokal mieszkalny nr 15, położony w Krakowie przy pl.Wolnica 8, o powierzchni 70,2600 m2, położony na II (ostatnim) piętrze kamienicy. Do mieszkania przynależy piwnica, mieszkanie bez balkonu. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00158884/7.

Nieruchomość nr 1 oszacowana jest na kwotę: 373.550,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 280.162,50 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 50/100)

Nieruchomość nr 2 oszacowana jest na kwotę: 425.100,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych 00/100)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 318.825,00 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość nr 1 można oglądać w dniu 17/08/2015r.w godz. 10:00 - 11:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 24/08/2015r.

Nieruchomość nr 2 można oglądać w dniu 17/08/2015r.w godz. 11:15 - 12:15 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 24/08/2015r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.