OBWIESZCZENIA O LICYTACJACH

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola
sygn. akt Km 416/14

Dnia 15-11-2016r. godz. 14:00 w sali K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 97, położonego w Krakowie przy ul. Bajecznej 1, należące do: Kasińska Władysława, Rybska Katarzyna będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota Dąbie z/s w Krakowie.

W/w ograniczone prawo rzeczowe oszacowane jest na kwotę: 216 000,00 zł ( słownie : dwieście szesnaście tysięcy 00/100PLN).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:162.000,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100PLN) .

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg wyłącznie przelewem na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Lokal mieszkalny nr 97 można oglądać w dniu 09-11-2016r. w godz.14:00 do 15:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 1232/13

Dnia 16-11-2016r. godz. 12:20 w sali K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

ograniczonego prawa rzeczowego opisanego jako: lokal mieszkalny nr 48 własnościowego prawa spółdzielczego, położony w Krakowie przy ul. Rezedowej 2 wpisany do rejestru lokali własnościowych Budowlanej Spółdzielni Mieszkaniowej "INWESTYCJE" z/s w Krakowie i dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych Krakowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KR1P/00356854/6.

Lokal o powierzchni 74,70 m2, położony na pierwszym piętrze czterokondygnacyjnego budynku wielomieszkaniowego.

Spółdzielcze własnościowe prawo oszacowane jest na kwotę: 454.400,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 340.800,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy osiemset złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, wyłącznie na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001, przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Lokal można oglądać w dniu 03/11/2016r. w godz. 14:00 - 15:00 zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego ograniczonego prawa rzeczowego lub innych przedmiotów razem z nim zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 207/14

Dnia 12-12-2016r. godz. 9:30 w sali B-138 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 40 o pow. 78,00m.kw., położonego w Krakowie, przy ul. Rozrywka 24, będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki w Krakowie i dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa -Podgórza w Krakowie urządzona jest księga wieczysta nr KR1P/00372286/1.

Spółdzielcze własnościowe prawo oszacowane jest na kwotę: 424.600,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 283.066,67 zł (słownie : dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt sześć 67/100zł.)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg wyłącznie na rachunek bankowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Lokal mieszkalny nr 40 można oglądać w dniu 01-12-2016r. w godz.14:00 do 15:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 09-12-2016r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 2104/15

Dnia 10-01-2017r. o godz.14:10 w Sali K-112 Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako: działka ewidencyjna nr 813/22 o powierzchni 0,1051 ha, położona w Michałowicach, gmina Michałowice w rejonie ul. Legionowej, posiadająca założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z/s w Słomnikach Sądu Rejonowego w Miechowie o numerze KR1S/00019170/5,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 202.000,00zł ( słownie : dwieście dwa tysiące 00/100zł.)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 151.500,00 zł ( słownie : sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 00/100zł.).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 20. 200,00zł najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację, wyłącznie na rachunek Komornika Sądowego Grażyny Gola w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001 z dopiskiem " Km 2104/15 wadium"

Nieruchomość można oglądać w dniu 04 stycznia 2017r. w godz. od 13:00 do 14:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika do dnia 09-01-2017r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.