OBWIESZCZENIA O LICYTACJACH
sygn. akt Km 3603/14

Dnia 22-04-2015r. godz. 12:00, Kraków ul.Warszawska 14/5 (Kancelaria Komornika)

I termin licytacji

nieruchomości opisanej jako: działka ewidencyjna nr 80/1 o powierzchni 67,0000 m2 oraz działka ewidencyjna nr 80/2

o powierzchni 1 003,0000 m2, położone w Krakowie przy ul. Lubicz 40. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie

o numerze: KR1P/00009937/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę netto: 2.830.000,00 (słownie dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy 00/100 PLN), co przy uwzględnieniu podatku VAT wg stawki 23%, daje kwotę brutto 3.480.900,00 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset 00/100 PLN).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania brutto tj. kwotę: 2.610.675,00-zł (słownie: dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć 00/100 PLN).

Stosownie do art 867 (1) przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 348.090,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001, najpóźniej na trzy dniu przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy podać dane wpłacającego oraz sygn. sprawy Km 3603/14, w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności.

Zgodnie z art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości pozostaje do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego Grażyna Gola mieszczącej się w Krakowie przy ul. Warszawskiej 14/5.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.


sygn.a tk Km 757/14 i inne

Dnia 28-04-2015r. godz. 9:30, Kraków ul. Warszawska 14/5

I termin licytacji

KIA K2700 II nr rej. KR 6445C, rok prod. 2002, cena oszacowania 5.000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


sygn. akt Km 1534/07

Dnia 06-05-2015r. godz. 9:30, Celiny 97

II termin licytacji

chłodziarka na wina Samsung RW13EBSS , 125 litrów R134a, kwota oszacowania 150,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmie nie będą przyjmowane. Rękojmię można wpłacać również w Kancelarii Komornika lub na rachunek kancelarii nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Informuję ponadto, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna zostać uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


sygn. akt Km 2300/11 i inne

Dnia 12-05-2015r. godz. 13:45, sala nr B-125 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie

I termin licytacji

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 21, położonego w Krakowie przy ul. Starowiślnej 26, w zasobach Staromiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadający założoną Księgę Wieczystą nr KR1P/00459859/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie, stanowiący własność Daniela Landorfa i Justyny Kautsch-Landorf na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Lokal mieszkalny o powierzchni 86,60 m2, dwupoziomowy, położony na 4,5 piętrze 6-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 540.400,00-zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy czterysta 00/100 PLN)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 405.300,00-zł (słownie: czterysta pięć tysięcy trzysta 00/100 PLN)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na konto komornika, prowadzone w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0010, przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 29/04/2015r. w godz. 13:00 - 14:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 340/11 i inne

Dnia 29-05-2015r. godz. 10:30, sala nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie

II termin licytacji

nieruchomości oznaczonej jako: działka nr 83/15 o pow. 1038m.kw. jednostka ewidencyjna Śródmieście obręb 11 położonej w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza, zabudowanej budynkiem oficynowym oraz budynkiem frontowym - narożnym nr 21, których łączna powierzchnia wynosi 1740,40m2 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kraków nr KR1P/00472254/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6.021.000,00-zł (słownie: sześć milionów dwadzieścia jeden tysięcy 00/100 PLN).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 4.014.000,00-zł (słownie: cztery miliony czternaście tysięcy 00/100 PLN).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania interesującej go nieruchomości, najpóźniej w dniu przetargu w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika, prowadzone w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmia wpłacona po rozpoczęciu przetargu, lub zaksięgowana na rachunku bankowym kancelarii po rozpoczęciu przetargu nie zostanie uwzględniona.

Nieruchomość można oglądać w dniu 15/05/2015r. w godz. 14:00 - 15:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 21/05/2015r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 340/11 i inne

Dnia 29-05-2015r. godz. 10:45, sala nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie

I termin licytacji

nieruchomości oznaczonej jako: udział wynoszący 1/2 w nieruchomości opisanej jako niezabudowana działka nr 83/2

o powierzchni 0,0429ha, jednostka ewidencyjna Śródmieście obręb 11 położonej w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kraków nr KR1P/00254790/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 266.000,00-zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy 00/100 PLN).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 199.500,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset 00/100 PLN).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania interesującej go nieruchomości, najpóźniej w dniu przetargu w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika, prowadzone w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Rękojmia wpłacona po rozpoczęciu przetargu, lub zaksięgowana na rachunku bankowym kancelarii po rozpoczęciu przetargu nie zostanie uwzględniona.

Nieruchomość można oglądać w dniu 15/05/2015r. w godz. 14:00 - 15:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 21/05/2015r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.