OBWIESZCZENIA O LICYTACJACH

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola
sygn. akt Km 1232/13

Dnia 16-11-2016r. godz. 12:20 w sali K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

ograniczonego prawa rzeczowego opisanego jako: lokal mieszkalny nr 48 własnościowego prawa spółdzielczego, położony w Krakowie przy ul. Rezedowej 2 wpisany do rejestru lokali własnościowych Budowlanej Spółdzielni Mieszkaniowej "INWESTYCJE" z/s w Krakowie i dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych Krakowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KR1P/00356854/6.

Lokal o powierzchni 74,70 m2, położony na pierwszym piętrze czterokondygnacyjnego budynku wielomieszkaniowego.

Spółdzielcze własnościowe prawo oszacowane jest na kwotę: 454.400,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 340.800,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy osiemset złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, wyłącznie na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001, przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Lokal można oglądać w dniu 03/11/2016r. w godz. 14:00 - 15:00 zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego ograniczonego prawa rzeczowego lub innych przedmiotów razem z nim zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt KM 553/14 i inne

Dnia 09-12-2016r. godz. 10:30 w sali B-125 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skała nr 31, obręb ewidencyjny Skała -Wieś, działka nr 646 o pow. 0,2380 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym z garażem w bryle budynku, stanowiącej własność:

Tomkowicz Aleksandra

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z/s w Skale o numerze: KR2P/00014226/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 508.700,00 zł.( słownie : pięćset osiem tysięcy siedemset 00/100zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 381.525,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć 00/100zł.) .

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci wyłącznie przelewem na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Nieruchomość można oglądać w dniu 30-11-2016r. w godz. 13:00 do 14:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 08-12-2016r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 207/14

Dnia 12-12-2016r. godz. 9:30 w sali B-138 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 40 o pow. 78,00m.kw., położonego w Krakowie, przy ul. Rozrywka 24, będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki w Krakowie i dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa -Podgórza w Krakowie urządzona jest księga wieczysta nr KR1P/00372286/1.

Spółdzielcze własnościowe prawo oszacowane jest na kwotę: 424.600,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 283.066,67 zł (słownie : dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt sześć 67/100zł.)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg wyłącznie na rachunek bankowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Lokal mieszkalny nr 40 można oglądać w dniu 01-12-2016r. w godz.14:00 do 15:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 09-12-2016r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.


sygn. akt Km 2104/15

Dnia 10-01-2017r. o godz.14:10 w Sali K-112 Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako: działka ewidencyjna nr 813/22 o powierzchni 0,1051 ha, położona w Michałowicach, gmina Michałowice w rejonie ul. Legionowej, posiadająca założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z/s w Słomnikach Sądu Rejonowego w Miechowie o numerze KR1S/00019170/5,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 202.000,00zł ( słownie : dwieście dwa tysiące 00/100zł.)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 151.500,00 zł ( słownie : sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 00/100zł.).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 20. 200,00zł najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację, wyłącznie na rachunek Komornika Sądowego Grażyny Gola w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001 z dopiskiem " Km 2104/15 wadium"

Nieruchomość można oglądać w dniu 04 stycznia 2017r. w godz. od 13:00 do 14:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika do dnia 09-01-2017r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


sygn. akt Km 2302/13 i inne

Dnia 12-01-2017r. godz. 14:00 w sali B-103 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z jednej działki ewidencyjnej nr 505/3 o pow. 0,6192 ha., położonej w miejscowości Cianowice, stanowiącej własność dłużnika:

Krzynówek Agnieszka, Krzynówek Krzysztof

na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Skale nr KR2P/00018240/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 178.100,00 zł. (słownie : sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto zł.)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 133.575,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć 00/100zł)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, ajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg wyłącznie przelewem na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w ałopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Nieruchomość można oglądać w dniu 05-01-2017r. w godz. 13:00 do 14:00. zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 11-01-2017r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.